Ubytovací řád Hotelu Nedvědice

1/ Hotel Nedvědice poskytuje svým ubytovaným hostům služby odpovídající úrovni hotelu na základě objednaných a potvrzených podmínek.

2/ Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje, předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

3/ Host se může ubytovat nejdříve od 14h, nejpozději do 22h, ubytování v jiný čas je možné pouze po předchozí písemné, nebo telefonické dohodě.

4/ Ubytovanému hostovi předá pracovník recepce klíč od vchodových dveří hotelu, pokoje, popřípadě dveří od úschovny kol a sdělí mu veškeré instrukce k pobytu. Tyto klíče vrátí host pracovníkovi recepce při odjezdu, nebo je ponechán na pokoji. V případě ztráty klíčů je hotel oprávněn účtovat hostovi částku 1000,-Kč. Host je povinen opustit pokoj poslední den sjednaného ubytování nejpozději do 10.00h.

5/ Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního ceníku při příjezdu, nebo může být vyzván k zaplacení zálohy před příjezdem.

6/ Hotel je oprávněn ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se v základních parametrech neliší od potvrzené objednávky.

7/ Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10.00h posledního dne a v téže době pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, je hotel oprávněn účtovat pobyt i za následující den.

8/ Host je povinen předat pokoj v takovém stavu, v jakém ho přebíral, s ohledem k běžnému opotřebení. Při odjezdu hosta provede pracovník hotelu kontrolu pokoje. Host hradí veškeré jim způsobené škody na majetku hotelu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. 

9/ Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

10/ V pokoji a prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. V hotelu a zvláště na pokoji není dovoleno hostovi používat vlastní elektrické spotřebiče, vyjma elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holící, masážní strojky, sušiče vlasů), nebo nabíjecí zařízení telefonu, přenosného počítače, tabletu.

11/ Hotel neodpovídá za věci hostem vnesené do hotelu ani za škodu na odložených věcech, pokud nebyly odloženy na místě tomu vyhrazeném, např. v hotelovém sejfu. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá, pouze pokud byly uložené v hotelovém trezoru, nebo převzaty hotelem do úschovy, nebo pokud došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka hotelu.

12/ Přijímání návštěv je možné pouze se souhlasem pracovníka hotelu mezi 8-22h. Pokud návštěva zůstane v pokoji po 22h, účtuje se hostovi tohoto pokoje tarif za pobyt další osoby v pokoji.

13/ Platí zákaz kouření ve všech prostorách hotelu. Kouření je povoleno pouze v prostorách tomu vyznačených. 

14/ Host je povinen vždy při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji všechny vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít okna a dveře

15/ Hotel je povinen v případě potřeby zajistit hostovi lékařskou pomoc.

16/ Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatní prostorách hotelu.

17/ Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu ubytována pouze po předchozí písemné, nebo telefonické domluvě, dle platného ceníku a za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Odpovědná osoba, nebo majitel zvířete je povinen dodržovat tyto nařízení hotelu:

– je zakázáno, aby zvířata byla v hotelových prostorách, včetně pokoje, ponechány bez dozoru ubytovaného hosta

– zvířata se nesmějí nechat odpočívat – ležet na lůžku nebo ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta

– je zakázáno používat sprchy, nebo umyvadla ke koupání a mytí zvířat

– na krmení zvířat nesmí být použit inventář pokoje, nebo inventář, který slouží k přípravě a podávání jídel

– psi a jiná zvířata se mohou pohybovat v prostorách hotelu pouze s náhubkem, na vodítku a dozorem odpovědné osoby.

– odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku hotelu nese host, nebo majitel zvířete.

18/ V době od 22 do 7.00 hod. host dodržuje noční klid.

19/ Případné stížnosti hostů a návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.

20/Ubytovaní hosté jsou povinni řídit se protipožárními směrnicemi, které jsou k dispozici v prostorách hotelu.

21/ Hotel si z bezpečnostních  důvodu vyhrazuje právo odepřít ubytování nebo ubytování okamžitě ukončit, jakož odepřít obsluhu, případně pobyt v hotelu přímo zakázat osobám, které svým chováním, vzezřením nebo vystupování neodpovídají běžným zásadám a standardům, dále pak osobám, které:

– se dopustili jednání, kterým nad obvyklou míru obtěžovali jiné hotelové hosty nebo budili jejich pohoršení

– aplikují či distribuují psychotropní látky

– jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek

– provádí podomní prodej či jiné formy hotelem neschváleného podnikání

obtěžují jiné osoby posunky, přímými sexuálními návrhy či jiným obdobným chováním za účelem nabízení sexuálních služeb

– využívají společných hotelových prostor k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny

22/ Host má právo využít hotelové parkoviště. Hotel neprovozuje službu hlídaného parkoviště a neodpovídá tak za případné poškození, nebo krádež vozu.

23/ Pracovník hotelu musí vyvinout maximální snahu, aby vyhověl přání hosta.

24/ Hotel neposkytuje směnárenské služby, je však možné hradit účty v Eurech dle aktuálního kurzu stanoveného hotelem. Hostu či kupujícímu je hotel povinen vystavit účtenku, nebo fakturu o poskytnutých službách a prodeji zboží. Zároveň je hotel povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.

25/ Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, s kterým je povinen se seznámit.

26/ Provozovatel ubytovacích služeb je společnost EPTB s.r.o., Svitavská 500/7, 67801 Blansko.

Případně další dotazy zodpoví pracovník recepce, nebo volejte tel. +420 606 203 503.

Písemné dotazy prosím směřujte na email: ubytovani@hotelnedvedice.cz

 

Kontaktujte nás

Naše adresa

Nedvědice 111
592 62 Nedvědice
Zobrazit na mapě

Náš telefon

+420 606 203 503
+420 602 254 765